REKLAAMIUURINGUD

REKLAAMI EELUURINGUD

See protsess annab võimaluse tuvastada potentsiaalseid probleeme, viimistleda loovlahendusi ning ennustada nende mõju sihtrühma emotsioonidele ja reaktsioonidele.

KAMPAANIA JÄRELUURINGUD

Kampaania järeltestimine võimaldab hinnata kampaania tegelikku mõju ja efektiivsust. Järeltestimine aitab mõista, kuivõrd kampaania on saavutanud oma eesmärgid ja annab väärtuslikke teadmisi tulevaste kampaaniate parendamiseks.

REKLAAMI KONTSEPTSIOONITESTID

Reklaamikontseptsiooni testimine võimaldab hinnata reklaami tõhusust ja vastuvõetavust enne selle kasutuselevõttu. See annab teadmisi kontseptsiooni emotsionaalse mõju, sõnumi selguse kohta.

1. REKLAAMI EELUURINGUD

Brandicomi reklaamide eeltest keskendub kuuele põhimõõdikule, mis prognoosivad reklaami edu sihtgrupi seas. Nendeks on reklaami tekitatud tähelepanu, reklaami efektiivsus reklaami sõnumi ja reklaamitava brändi kasude kommunikeerimises, reklaami meeldivus, reklaamiga seostatud emotsioonid ja omadused ning ka ostuhuvi.

REKLAAMI TEKITATUD TÄHELEPANU

Ilma vaataja täielikku tähelepanu saavutama esimesest sekundist saadik on teised reklaami omadused ja komponendid ebaolulised – isegi väga veenev reklaam on kasutu kui vaataja otsustab selle vaatamise asemel hoopis telekanalit vahetada.

Reklaami võime tähelepanu tõmmata mõõdetakse testiga, kus vastajatel lastakse vaadata kolmeminutilist reklaamipausi ning seejärel palutakse neil üles loetleda kõik brändid, mida nad nägid.

Selle testi abil saame teadmise kui märgatav reklaam oli ja kuivõrd reklaamitav bränd reklaamiga haakus.

REKLAAMIGA SEOSTATAVAD EMOTSIOONID JA OMADUSED

Mõistmaks täielikult reklaami uurime eeltestiga, millised spetsiifilised emotsioonid reklaami vaatamise ajal vaatajates tekivad.

Lisaks emotsioonide kaardistamisele annab test põhjaliku ülevaate erinevatest omadustest, mida testitava reklaamiga seostatakse

Baseerudes suurele hulgale omadustele, mida seostatakse edukate globaalsete brändidega, võimaldab see mõõdik võrrelda reklaami reklaamitava brändiga ja näha kas reklaam võiks suunata brändi õiges suunas.

SÕNUMI KOMMUNIKEERIMINE

Hea reklaami korral on reklaami poolt edastatav sõnum selge ja ühetimõistetav ning seetõttu on reklaamil võime vaatajaid veenda. Kui aga reklaam on osade vaatajate jaoks segadusttekitav, siis ei pruugi nad leida, et reklaam oleks usutav või nad võivad seda pidada ebaoluliseks. See mõõdik annab võimaluse seda viga ära hoida ja parandada enne reklaami käiku laskmist.

REKLAAMI MEELDIVUS

On teaduslikult tõestatud, et reklaami meeldivus on seotud reklaami efektiivsusega. Meeldivatel reklaamidel ja nendega seostatud brändidel on palju suuremad võimalused saavutamaks turul edu. Seetõttu on reklaami meeldivuse testimine reklaami eeltestis hea prognoosija selles osas kuivõrd hästi võtab sihtrühm reklaami vastu.

OSTUHUVI

Kas reklaam tekitab vaatajates ostuhuvi? Kui paljud vaatajatest tahaksid reklaamitud toodet/teenust kindlasti proovida, paljud neist ei sooviks seda teha ja paljud neist on ükskõiksed ja seega võib-olla ümber veendavad siiski tundma huvi prooviostu sooritamise vastu pärast reklaamis muutuste tegemist?

BRÄNDI POOLT PAKUTAVATE KASUDE MÕISTMINE

See mõõdik näitab reklaami ja reklaamitava brändi vahelist seost. Kas reklaam suudab vaatajaid veenda, et reklaamitav bränd pakub väärtuslikke kasusid? Mis sorti brändi kasusid on reklaami kaudu edastatud: kas need on peamiselt emotsionaalsed, funktsionaalsed või enese-väljenduslikud? Teisisõnu – mis vahenditega üritab reklaam mõjutada sihtrühma?

2. KAMPAANIA JÄRELUURINGUD

Reklaami järeluuring

Brandicomi reklaamide järeluuring keskendub seitsmele põhimõõdikule, milleks on reklaami tekitatud tähelepanu, reklaami seostamine brändiga, reklaami meeldivus, reklaami tekitatud emotsioonid, sõnumi kommunikeerimine, brändi poolt pakutavate kasude kommunikeerimine, reklaami mõju brändile, ja reklaami tekitatud proovimis- või ostuhuvi konkreetse toote/teenuse suhtes.

REKLAAMI JÕUDMINE SIHTRÜHMANI

See mõõdik annab selge ülevaate sellest, kui suur osa sihtgrupist nägi kampaaniat ja milliste sotsiaaldemograafiliste tarbijarühmade hulgas oli märgatavus kõrgem ning milliste kanalite kaudu reklaami peamiselt nähti. Samuti annab infot sellest, millised meediakanalid olid tõhusaimad bränditeadlikkuse suurendamisel ja ostuhuvi tekitamisel.

Reklaami tekitatud tähelepanu mõõdab, kui suur osa sihtrühmast mäletab, et on seda reklaami varem näinud. Seega mõjutavad mõõdiku tulemust lisaks reklaami enda efektiivsusele ka meediapaigutus ja mitmed teisedki tegurid.

 

BRÄNDIGA SEOSTAMINE

Mõõdik näitab, milline osa sihtrühmast seostas kampaaniat õige brändiga ja kui paljud seostasid kampaaniat hoopis konkurentidega. Kui bränd jääb reklaamis tahaplaanile, siis mõjutab reklaam heal juhul terve kategooria tulemusi üldiselt (sealhulgas konkurentide omi), halvemal juhul aga vaid turuliidrite müüki, keda niigi seostatakse kõrge silmapaistvusega.

Brändiga seostamine sõltub sellest, milline on brändilubadus reklaamis, kuidas see ühtib tarbijate varasemate teadmistega sellest brändist ja kuivõrd õnnestus reklaamil juhtida brändile tähelepanu.

OSTUHUVI JA MOTIVATSIOON

Ostu- või proovimishuvi mõõtmine näitab, kui suur osa vaatajatest (ja brändile olulisest sihtrühmast) on peale reklaami nägemist huvitatud reklaamitud toodet ise järele proovima. Kas reklaamitud toode oli piisavalt ahvatlev, et vaatajaid kauplusesse õige riiuli ja õige toote juurde kutsuda?

KAMPAANIA SÕNUMIST JA SISUST ARUSAAMINE

Mõõdik näitab, kui hästi edastas reklaam vaatajale sõnumit, kas sõnum oli selge ja ühetimõistetav ning kas sihtrühm sai sõnumist aru just nii nagu see oli kavandatud.

REKLAAMI MEELDIVUS

Reklaami meeldivus on keskne tegur, mis mõjutab reklaami efektiivsust. Kui vaatajale reklaam meeldib, siis ta pühendab sellele rohkem tähelepanu, on rohkem kaasatud vaatamisse ja brändilubadustesse, mõtleb positiivselt ka reklaamitavast brändist ning on rohkem valmis toodet ostma.

REKLAAMIGA SEOSTUVAD EMOTSIOONID

Lisaks meeldivusele kaardistame ära emotsioonid, mida reklaam vaatajais tekitab ja mis mõjutavad ühtlasi brändi tajumist.

Seega annab see mõõdik konkreetse arusaama sellest, kuidas vaatajad reklaami suhtusid ning kuivõrd sel oli lootust tarbijaid üldse soovitud suunas mõjutada.

BRÄNDI POOLT PAKUTAVATE KASUDE MÕISTMINE

Lisaks reklaamsõnumist arusaamisele on oluline, et tarbijail tekiks või püsiks selge arusaam reklaamitavast brändist. See mõõdik testib, kuivõrd väljendab reklaam vaatajaile funktsionaalseid, praktilisi kasusid, mida toote/teenuse tarbimisest saab; kuivõrd pakub reklaam vaatamise eest vastu emotsionaalset tasu tugevate (positiivsete) tunnete näol; ning mil määral pakub reklaam vaatajaile eneseväljenduslikke kasusid – tunnet, et selle toote/teenuse tarbimine muudab kuidagi vaataja enesetajumist. 

See viimane on tase, milleni ulatuvad vaid vähesed reklaamid, ent mis on selle võrra mõjusamad.

3. Reklaami kontseptsioonitestid

Reklaamikontseptsiooni sobivus sihtrühmaga

Kuidas hindab sihtgrupp ette antud reklaamivariante, kontseptsioone? Milline kontseptsioon meeldib sihtgrupile kõige enam? 

Millised väärtused, reklaamsõnumid, kontseptsiooni tekstiline sisu sobib kõige paremini soovitud sihtgrupile? 

Kuidas mõjuvad sihtgrupile reklaamivariantide erinevad detailid (slogan, visuaalne pool, heli, tekstiline sisu jne)? 

Kuidas saab sihtgrupp reklaamist aru?

Reklaamikontseptsiooni sobivus brändi ja kampaaniaga

Milline kontseptsioon peegeldab kõige paremini soovitud brändi väärtuseid? (nt. innovatiivsus, positiivsus, kvaliteet jne) Milline kontseptsioon haakub kõige paremini brändi senise kuvandiga, ei tekita väärtuskonflikti? 

Milline kontseptsioon edastab kõige paremini reklaamiga kommunikeerida soovitavaid väärtuseid, omadusi (nt. soodne hind, lai valik, hea teenindus, uus toode jne)? 

Milline kontseptsioon tekitab enim ostuhuvi?